3D Printer Kit Arduino Mega 2560

Giá: 1.110.000₫ Còn hàng

CNC 3D Printer Kit for Arduino Mega 2560 R3 + RAMPS 1.4

CNC 3D Printer Kit for Arduino Mega 2560 R3 + RAMPS 1.4 Controller + LCD 12864 + 6 Limit Switch Endstop + 5 A4988 Stepper Driver

Ứng dụng sản phẩm
Tags: