Electromechanical

Khóa Điện Từ LY-03 12VDC
Khóa Điện từ  EL-02 5Vdc
Khóa Điện Từ EL-03 6VDC
Khóa Điện Từ EL-01 9VDC
Khóa Điện Từ EL-01 12VDC
Khóa Điện Từ EL-01 3VDC
Khóa Điện Từ  EL-02 12VDC
Khóa Điện Từ EL-01 5VDC
Van điện từ  AIR-02 5VDC
Van Điện Từ AIR-01 5VDC
Van Điện Từ  TJP-02 5VDC