LCD TFT Display

Màn Hình 1.8 inch TFT LCD-B
1.44 inch TFT LCD

1.44 inch TFT LCD

100.000₫
1.8 inch TFT LCD

1.8 inch TFT LCD

105.000₫
USART HMI 2.2-inch

USART HMI 2.2-inch

170.000₫
USART HMI 2.4-inch

USART HMI 2.4-inch

330.000₫
USART HMI 2.8-inch

USART HMI 2.8-inch

345.000₫
USART HMI 3.2-inch

USART HMI 3.2-inch

339.000₫
USART HMI 3.5-inch

USART HMI 3.5-inch

480.000₫
USART HMI 4.3-inch

USART HMI 4.3-inch

760.000₫
USART HMI 4.3-inch TJCX34827_011R
3.2 Inch TFT-N
2.8 inch TFT LCD

2.8 inch TFT LCD

220.000₫
Nokia 5110 LCD

Nokia 5110 LCD

52.000₫
USART HMI 5-inch

USART HMI 5-inch

1.050.000₫
7 inch LCD Module Resistive Touch Screen
7 inch LCD Module Capacitive Touch Screen
USART HMI 7-inch TJC8048K070_011
USART HMI 7-inch TJC8048T070_011
USART HMI 7-inch TJC8048X370_011C