Size 0805

LED 0805 Xanh Vàng
LED 0805 Màu Trắng
LED 0805 Xanh Dương
LED 0805 Màu Vàng
LED 0805 Màu Đỏ
LED 0805 Màu Xanh