Chì Hàn & Chì Nhúng

LEAD SOLDERING 0.8mm 63/37 500G
LEAD SOLDERING 0.8mm 63/37 250G
LEAD SOLDERING KG 63/37
LEAD SOLDERING 1.0mm 750G
LEAD SOLDERING 0.8mm 750G
LEAD SOLDERING 0.8mm 50G
CHÌ HÀN 1mm 100g

CHÌ HÀN 1mm 100g

75.000₫
CHÌ HÀN 0.6MM 100g
CHÌ HÀN 0.6MM 100g
Lead Soldering  0.6mm  50g
Lead Soldering  0.8mm  50g
Lead Soldering  1.0mm 1Kg
Lead Soldering  0.6mm 1Kg
Chì Hàn 0.8mm 1Kg

Chì Hàn 0.8mm 1Kg

760.000₫
Lead Soldering 0.8mm 0.5Kg