Embedded Solutions

Mạch Sạc Pin 1 Cell 18650 22A
Cảm Biến Âm Thanh Micro 9x7MM 
Mạch arduino PRO Mega2560 CH340G
Mạch Micro LM386 DC4V-12V