Fuse holders

Đế Cầu Chì 5X20
Đế Cầu Chì AC-77
Đế Cầu Chì BLX-A
Đế Cầu Chì F-205
Đế Cầu Chì BR-FH1