OSC

Mẫu Bộ dao đông 50Mhz  3225
Bộ Dao Động 50MHZ 3225
Bộ Dao Động 40MHZ 3225
Bộ Dao Động 32MHZ 3225
BỘ DAO ĐỘNG 30MHZ 3225
BỘ DAO ĐỘNG 27MHZ 3225
BỘ DAO ĐỘNG 26MHZ 3225
BỘ DAO ĐỘNG 25MHZ 3225